Beleidsplan

Visie Stichting Vrienden van Chilonga

Ontwikkelingshulp in het algemeen is lang gericht geweest op het aanreiken van oplossingen in plaats van hulp in het laten stellen van de juiste vragen en het laten geven van de eigen antwoorden. De stichting hanteert in haar hulpverlening het leidend beginsel: de unieke behoefte van de hulpvragende instantie, ofwel het zogenaamde vraaggestuurde model. De achterliggende gedachte is terug te voeren op de wijsgeer Joseph ki Zerbo uit Burkino Faso, die eens zei: on n’est pas développé, on se développe. Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zichzelf. Deze uitspraak is leidraad geweest in het denken van wijlen Prins Claus over ontwikkelings-samenwerking: "Mensen maken zelf uit wat ontwikkeling is en of en hoe ze zich willen ontwikkelen".
Mensen, instanties, moeten dus zelf kunnen bepalen hoe ze hun materiële omstandigheden willen inrichten en verbeteren. Deze denkwijze heeft de stichting werkende weg geïnternaliseerd.

De stichting wil met name de juiste steun op een goede wijze verlenen, waar de primair verantwoordelijke, namelijk de Zambiaanse overheid, onvoldoende middelen heeft of beschikbaar kan stellen of anderszins tekortschiet.
Betalen van, of aanvulling op salarissen van de ziekenhuismedewerkers behoort in principe niet tot de doelstelling.

Activiteiten

 • Het onderhouden van contacten met Our Lady’s Hospital. Deze kerntaak is van essentieel belang om de behoeftes te peilen, om voorstellen voor steun (projecten) te (helpen) formuleren, voor financiële verantwoording van giften, het volgen van de voortgang van projecten en rapportage.

 • Het onderhouden van goede contacten en informatie-uitwisseling met o.m. de donororganisaties Brücke der Freundschaft, Ziekehuisgroep Twente, Poor People Fund en de Stichting Muli Shani Zambia, met als doel afstemming over projecten en steun, en indien nodig advies.

 • Het, in voorkomend geval, bestellen en versturen van medicijnen en medische hulpmiddelen.

 • Het financieren en volgen van projecten. Projecten zijn naar SMART-doelstellingen vast omschreven bestedingen binnen een bepaalde tijdsduur, als steun voor Our Lady’s Hospital, bijv. aanschaf instrumentarium, uitbreiding en/of verbeteringen van ziekenhuisgebouwen, nieuwe stafwoningen, nutsvoorzieningen of infrastructuur.

 • Het bevorderen van kennis en kunde van Our Lady’s Hospital medewerk(st)ers.

 • Het in brede zin (mede)ondersteunen van projecten die de duurzaamheid van de gezondheidszorg te bevorderen, bijv. voedselprojecten, schoon water.

 • Financieel beleid

  Ten aanzien van fondswerving is het belangrijk dat de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) blijft aangemerkt.
  De financiële administratie wordt deugdelijk en transparant gevoerd en in jaarrekening verantwoord.
  Beheerskosten en wervingskosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk liquide middelen beschikbaar te houden voor hulpverlening.
  Er wordt naar gestreefd de middelen zo volledig en zo snel mogelijk aan te wenden en geen overbodige reserve te kweken, met dien verstande dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven voor geoormerkte projecten en onverwachte uitgaven.

  Door de verbeterde financiële spankracht van Our Lady’s Hospital en het in Zambia thans beter kunnen verkrijgen van meeste medicijnen, worden uitsluitend nog speciale medicijnzendingen (op verzoek) door de stichting geleverd via IDA (International Dispensary Association). Het reserveren van liquide middelen voor het in noodgevallen kunnen verzorgen van een medicijnzending is niet meer opportuun.