"Mensen maken zelf uit wat ontwikkeling is en of en hoe ze zich willen ontwikkelen"
     (Wijlen Z.K.H. Prins Claus)

    Welkom op de website van de Stichting Vrienden van Chilonga

De stichting Vrienden van Chilonga (VvC) is opgericht in 1994 vanuit een particulier initiatief om een in 1956 opgericht missie-ziekenhuis "Our Lady's Hospital" te Chilonga te ondersteunen in zijn noden.
 • Chilonga ligt in het Mpika District, Northern Province van Zambia, een kleine 30 km ten zuiden van Mpika aan de Great North Road, de hoofdverbinding tussen Lusaka en Dar-es-Salam (Tanzania).

 • Mpika District is het grootste district van Zambia en, met een oppervlakte van meer dan 50.000 km2, ongeveer zo groot als Nederland. Het district telt zo’n 162.000 inwoners.

 • Aanvankelijk gestart met 40 bedden groeide het ziekenhuisje uit naar een streekziekenhuis met 182 bedden.

 • Our Lady’s Hospital werkt samen met het Mpika District Hospital aan preventieve en curatieve gezondheidszorg. Omdat het District Hospital nog niet optimaal is toegerust wordt vaak doorverwezen naar Our Lady’s Hospital voor zowel 1e- als 2e-lijnszorg.

 • Our Lady’s Hospital heeft 4000 opnames,1000 operaties,15.000 polikliniek bezoeken per jaar.

 • Het ziekenhuis heeft ook een opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen.

 • Kaart Zambia
 • Van 1976 t/m 2002 heeft Cordaid Memisa de beschikbaarheid en betaling van tropenartsen verzorgd.

 • De Nederlandse regering startte in 2003 een Zambianiseringsproces. D.w.z. geen (betaalde) uitzending meer van Nederlandse artsen, maar in plaats daarvan bevordering van aanstelling Zambiaanse artsen.
 • Het Nederlandse overheidsbeleid van ontwikkelingssamenwerking is aan het transformeren naar Internationale Samenwerking. De Rijksoverheid wil duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen. Het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel wordt daarom sterker.
  Het aantal partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking is op basis van een zevental criteria teruggebracht van 33 naar 15, waardoor die landen meer aandacht kunnen krijgen. Overheidssubsidies via het zogeheten Medefinancieringsstelsel maken dat diverse grote Niet-Gouvernementele Organisaties dit ingezette beleid volgen.

  Of de veranderingen die zich intussen voltrekken ook altijd verbeteringen zijn valt te betwijfelen. Zo viel Zambia buiten de selectie door ondermeer haar promotie van een 'laag inkomensland' tot een 'lager middeninkomensland'. Er is inderdaad iets van verbetering; eerst leefde 62 % van de bevolking onder de armoedegrens van $ 1,25 per dag, nu is dat 60 %.
  Wrang is dat de groei slechts ten goede komt aan een zeer klein deel van de bevoking, waardoor de kloof tussen rijk en arm steeds groter zal worden, zeker in het rurale gebied.
  Reden waarom de stichting vooralsnog haar activiteiten op Chilonga blijft richten.

  Geďnteresseerden die meer inzicht willen krijgen in de moeizame weg van ontwikkelingssamenwerking naar Internationale Samenwerking wordt de publicatie “De hulp voorbij?” aanbevolen (KIT Publishers ISBN 978-9460222238).
  Een essay vanuit betrokkenheid, verbazing, ergernis en hoop!